Preliminary Information Form

1.KONU

İşbu Satış Sözleşmesi Ön Bilgilendirme Formu’nun konusu ''SİPARİŞ VEREN'' / ''ALICI’nın'' satın aldığı, Erit Art Gallery'nin aracılık yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün/ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun - Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır. İşbu ön bilgilendirme formunu kabul etmekle ''ALICI'', sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

2. ARACI BİLGİLERİ

Ünvanı: ERİT ART GALLERY

Adresi: Bereketzade mah. Galata Kulesi sokak NO:6 Beyoğlu / İstanbul

Telefon: 0535 773 21 47

E-posta: info@eritartgallery.com

3. ALICI BİLGİLERİ (Bundan sonra ''ALICI'' olarak anılacaktır.)

Teslim edilecek kişi:

Teslimat adresi:

Telefon:

Fax:

E-posta/Kullanıcı adı:

4. SİPARİŞ VEREN BİLGİLERİ (Bundan sonra ''SİPARİŞ VEREN'' olarak anılacaktır.)

Adı, Soyadı/Ünvanı:

Adresi:

Telefon:

Fax:

E-posta/Kullanıcı adı:

5. GENEL HÜKÜMLER

5.1 ''ALICI'', ''ARACI’ya'' ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ''ALICI'nın''; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, ''ARACI'' tarafından ''ALICI'ya'' verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2 Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ''ALICI'nın'' yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki ön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında ''ALICI'' veya ''ALICI’nın'' gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürünün ''ALICI’ya'' teslim edilememesi durumunda, ''ALICI’nın'' sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır.

5.3 ''ARACI'', Sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi, yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde edimini ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.4 ''ARACI'', sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 10 gün içinde yazılı olarak tüketiciye bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli ''ALICI’ya'' iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.5 ''ALICI'', sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, ''ARACI’nın'' sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.6 ''ALICI'', Sözleşme konusu ürünün ''ALICI'' veya ''ALICI’nın'' gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra ''ALICI'ya'' ait banka kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından ''SATICI'ya'' ödenmemesi halinde, ''ALICI'' Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri ''ARACI’ya'' ait olacak şekilde ''SATICI’ya'' iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6. CAYMA HAKKI

6.1 ''ALICI''; işbu Sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişiye/kuruluşa tesliminden itibaren 14 (On Dört) gün içerisinde aşağıdaki koşullar dahilinde işbu Sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.

6.2 ''ALICI'nın, cayma hakkını kullanabilmesi için, bu süre içinde ''ARACI’ya'' bildirimde bulunması şarttır. ''ALICI’nın'' Cayma hakkının kullanılabilmesi için ürüne zarar gelmemiş ve orijinal paketinin açılmamış olması kaydıyla ''ARACI'ya'' iletişim bilgileri vasıtasıyla yazılı olarak bildirimde bulunmak zorundadır. İşbu bildirim iadeli taahhütlü posta, faks veya e-posta yoluyla olabilir.

6.3 İade edilecek ürünlerin orijinal kutusu, orijinal ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

6.4 ''ALICI’nın'' kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ''ALICI'' kusuru oranında ''ARACI'' nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.

7. CAYMA HAKKI İSTİSNALARI

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık vehijyenaçısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarına ilişkin sözleşmeler.

f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.

h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler bakımından cayma hakkının kullanılması mümkün değildir.

İşbu ön bilgilendirme formu, elektronik ortamda Tüketici tarafından okunarak kabul edildikten sonra Mesafeli Satış Sözleşmesi kurulması aşamasına geçilecektir.

YETKİLİ MAHKEME

Tüketici; şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir.

TÜKETİCİ:

TARİH: